Włącz

 

  PAN JEZUS PROSI, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI MODLIĆ SIĘ KORONKĄ O GODZ. 1500: O TRZECIEJ GODZINIE BŁAGAJ MOJEGO MIŁOSIERDZIA, SZCZEGÓLNIE DLA GRZESZNIKÓW, I CHOĆ PRZEZ KRÓTKI MOMENT ZAGŁĘBIAJ SIĘ W MOJEJ MĘCE, SZCZEGÓLNIE W MOIM OPUSZCZENIU W CHWILI KONANIA. JEST TO GODZINA WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA DLA ŚWIATA CAŁEGO. POZWOLĘ CI WNIKNĄĆ W MÓJ ŚMIERTELNY SMUTEK; W TEJ GODZINIE NIE ODMÓWIĘ NICZEGO DUSZY, KTÓRA MNIE PROSI PRZEZ MĘKĘ MOJĄ (DZ. 1320).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

                                               

     Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu

                                           Miłosierdzia Bożego.

                  Są nimi:

 • Obraz
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • Nowenna do Miłosierdzia Bożego
 • Litania
 • Święto Miłosierdzia Bożego

   

Obraz

Ważną rolę w rozbudzeniu i ożywieniu ufności do wszechmocy Bożego Miłosierdzia odgrywa ludzka postać Zbawiciela namalowana ściśle według wskazówek siostry Faustyny. Ale, żeby w pełni mógł spełnić to wzniosłe zadanie, powinno się w nim wyrazić pociągającą i przykuwającą uwagę dobroć i równocześnie pełen zatroskania smutek, umotywowany często karygodną niewdzięcznością ludzką, jest nie tylko rzeczą trudną nawet dla największego artysty, ale po prostu niemożliwą.

Dzieje obrazu przechodziły rożne koleje; jest to zrozumiałe ze względu na jego nowy charakter. Podczas swego pobytu w Płocku (1931r.) miała siostra Faustyna kilkakrotnie wizje, przedstawiające ludzką postać Jezusa obleczonego w białą powłóczystą szatę. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz - mówi do niej Chrystus - z podpisem: Jezu, ufam Tobie". Nie mając żadnego przygotowania ani zdolności artystycznych, wszelkie wysiłki biednej Siostry na nic się nie zdały. Starała się więc zapomnieć o całej sprawie, ale żądania Chrystusa nie ustawały. W styczniu 1934 r. - za wiedzą i współpracą przełożonej i spowiednika - udała się do artysty malarza, Eugeniusza Kazimierowskiego, który w ciągu trzech miesięcy (marzec- czerwiec) na podstawie podanych sobie wskazówek namalował obraz Najlitościwszego Chrystusa. Radość Faustyny była ogromna, równocześnie jednak na pierwszy widok obrazu gorzko zapłakała z tej prostej przyczyny, że podobizna była daleka od rzeczywistości.

Obraz przedstawia Zbawiciela w momencie ukazania się Apostołom w dniu Zmartwychwstania wieczorem ze słowami "Pokój wam" (Wtedy to Jezus ustanowił sakrament pokuty). Ubrany jest w białą szatę przepasaną pasem, błogosławi prawą ręką, wzniesioną na wysokości ramienia, lewą uchyla szaty w okolicy nie uwidocznionego Serca, z którego tryskaj promienie: biały i czerwony. Promienie te przedstawiają Wodę i Ogień, które wypłynęły z otwartego włócznią boku Jezusa Ukrzyżowanego. " W pewnej chwili powiedział mi Pan Jezus: " Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jak spojrzenie z krzyża"

Zasadniczym wyobrażeniem Miłosierdzia Bożego są promienie, które w barwach swych wskazują na Krew i Wodę wytoczone w Wielki Piątek z boku Jezusa, jako dowód Jego zbawczej śmierci dla wiecznego życia ludzi; w wylewności i tryskaniu oznaczają Kościół i sakramenty, owoc Męki, z niej bowiem czerpią swą moc; w promieniowaniu natomiast uzmysławiają łaskę. Promienie wskazują na największy przymiot Boga "Miłosierdzie".

Obiecuję, że dusza która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej chwały.

Nie w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej. Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie,
 jako spojrzenie z krzyża.

Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do Źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

Koronka

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest jednym ze środków wypraszania miłosierdzia dla świata, zwłaszcza łask nawrócenia dla umierających grzeszników. Ze względu na swoją krótkość i łatwość odmawiania jest ona bardzo rozpowszechniona wśród czcicieli Bożego Miłosierdzia. Skuteczność tych strzelistych modlitewek odmawiana na zwykłych paciorkach różańcowych płynie przede wszystkim z ufność, jaką pokładamy w zasługach Zbawiciela. Sposób odmawiania Koronki i jej błogosławioną skuteczność najlepiej opisuje nam sam siostra Faustyna.

" W piątek, 13 września 1935r, wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami; z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dotykały ziem. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym była prośba moja wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego....Słowa, którymi Błagałam Boga, są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas !. Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kapliczki, usłyszałam te słowa wewnętrznie: "Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której Cię nauczyłem wczoraj". Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: " Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego; odmawiać ją będziesz przez dziesięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: Najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga; następnie, na paciorkach "Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzech nasze i świata całego. Na paciorkach "Zdrowaś Maryjo" będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego! Na zakończenie odmawiasz trzykrotnie te słowa: "Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

"W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: "Odmawiaj nieustannie tę Koronkę, której cię nauczyłem; ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociaż był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielić duszo, które ufają Mojemu miłosierdziu".

OBIETNICA PANA: "Dusze, które odmawiać będą tę Koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, szczególnie w godzinę śmierci"

" Napisz, gdy tę Koronkę przy konających odmawiać będą, stanę między Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny".

Poznaję coraz lepiej jak bardzo każda dusz potrzebuje Miłosierdzia Bożego w całym życiu, ale szczególnie w godzinie śmierci. Koronka ta jest na uśmierzenie gniewu Bożego...".

Nowenna

Trzeci zeszycik Dzienniczka siostry Faustyny kończy się tekstem nowenny, czyli modlitwy rozłożonej na dziewięć kolejnie po sobie następujących dni. Tego rodzaju praktyk pobożnych zwykło się używać jako przygotowania do większych świąt, względnie jako modlitwy błagalnej do wyproszenia sobie szczególnych łask.

Treści modlitw, jakie nam przekazała siostra Faustyna są naprawdę przebogate. Poszczególne ich intencje, każdego dnia inne, w przedziwny sposób utożsamiają się z publicznymi modłami Kościoła, który przed adoracją Krzyża w Wielki Piątek wstawia się również do miłosierdzia Boga za wszystkie stany i kategorie ludzi. Dlatego też modlitwy nowenny do Miłosierdzia Bożego zgadzają się w zupełności nie tylko z duchem Liturgii Wielkopiątkowej, ale także z jej wyrażeniem słowami.

"Powiedział mi Pan, żeby tę nowennę odmawiać przez świętem Miłosierdzia. Rozpocząć się ma w wielki Piątek".

Intencje poszczególnych dni są następujące:

 • Modlitwa o miłosierdzie dla całej ludzkości.
 • Modlitwa o uświęcenie duchowieństwa i osób zakonnych.
 • Modlitwa za dusze gorliwe.
 • Modlitwa o nawrócenie pogan i niewiernych.
 • Modlitwa o powrót na łono Kościoła błądzących w wierze.
 • Modlitwa za dzieci i dusze pokorne.
 • Modlitwa za czcicieli i szerzycieli kultu Miłosierdzia Bożego.
 • Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Modlitwa za dusze oziębłe.

Litania

Posłuszna nakazom spowiednika, siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego. Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są ścisłymi tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie. Ks. Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, porobił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owoce. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937r.).

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Prze­najświętszej - ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki, ni  anielski - ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa.

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały.

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego.

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z. otwartej rany Serca Jezusowego.

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej.

Miłosierdzie Boże, W ustanowieniu Kościoła świętego.

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego.

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego.

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych.

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla świętych.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych.

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy.

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela.

Miłosierdzie Boże, W powołaniu nas z nicości do bytu.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego.

Miłosierdzie Boże, koronuje wszystko co jest i co istnie będzie.

Miłosierdzie Boże, wszyscy jesteśmy zanurzeni.

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych.

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych.

Miłosierdzie Boże, serc odpoczniecie, pokoju pośród trwogi.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych.

Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.

 

Święto Miłosierdzia Bożego.

Bezpośrednim zewnętrznym celem nowej formy kultu Miłosierdzia Bożego, a równocześnie ukoronowaniem doczesnej misji siostry Faustyny w Kościele ma być ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Dlaczego takie święto? Musimy zwrócić tutaj naszą uwagę na trzy zasadnicze rzeczy:

domaga się tego Chrystus,
określenie dnia święta,
szczególne łaski z tym dniem związane,
 

Obok czci obrazu Najmiłosierniejszego Zbawiciela ustanowienie święta Miłosierdzia ma być szczególnym znakiem kultu Bożego. Chodzi w tym wypadku tak o publiczne i powszechne uwielbienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, jak również o obfitsze z niej korzystanie. Wyraźnie o tym mówią słowa Jezusa, które skierował do siostry Faustyny: "Dusze giną mimo Mojej gorzkiej Męki; daję im ostatnią deskę ratunku-to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki". Na czym w praktyce polega chwała Miłosierdzia, jeśli nie na korzystaniu z niego? Dniem święta ma być pierwsza niedziela po Wielkanocy. Liturgia jej jest wprost przeniknięta duchem Miłosierdzia Bożego, objawionego w dziele Odkupienia; otóż cały Wielki Tydzień i oktawa Wielkanocy przypominają nam najpełniej i w sposób nader przekonywujący tę tajemnicę, objawioną przez cierpiącego i Zmartwychwstałego Zbawiciela w Jego ofierze z życia i w ustanowieniu sakramentów, które odradzają duszę, a mianowicie: chrzest, pokuta, Eucharystia i kapłaństwo. Nie możemy zatem dziwić się słowom spowiednika siostry Faustyny, którymi określał znaczenie święta Miłosierdzia Bożego: "Ustanowienie bowiem tego święta jest głównym celem naszych zabiegów. Wówczas dopiero ludzkość zwróci się do Boga, gdy pozna, że jest przede wszystkim miłosierny. Nie ma obecnie innej sprawy, której by się piekło tak obawiało, jak ta, ale też nie zwalczało, tak Dzieło Miłosierdzia Bożego. Treść święta, jego przebogate łaski, przywileje i skutki najlepiej zilustrowała nam sama siostra Faustyna: " W pewnej chwili usłyszałam te słowa: "Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. , dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do Źródła Miłosierdzia Mojego. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł ludzki, ani anielski. Wszystko to, istnieje, wyszło z wnętrza miłosierdzia Mojego. Każda dusz. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich. Pragnę, aby uroczyści było obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego".

"Jezus każe mi obchodzić to święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy przez wewnętrzne skupienie i umartwienie zewnętrzne. Przez trzy godziny nosiłam pasek, modląc się nieustannie za grzeszników i o Miłosierdzie Boże dla świata. I rzekł mi Jezus:" Wzrok mój z upodobaniem spoczywa na tym domu".

Siostra Faustyna była przeświadczona, że Jezus przyspieszy ustanowienie święta dla jej gorących próśb i błagań. Wybiegają w przeszłość, brała w nim udział duchem w Rzymie i w kaplicy w Łagiewnikach. Widziała w całym Kościele wielką radość, a na świecie powszechny pokój.

 

 

przesuń do góry przesuń na dół